Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền – như đính kèm.

 

Trân trọng.

Đính kèm: 2019 09 17_Thong bao ve Ngay DKCC de thuc hien quyen nhan co tuc 2018 bang tien_1213 TB-DVKT.