Công bố Nghị quyết thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 24/8/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-DVKT-HĐQT về việc thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý Cổ đông toàn văn Nghị quyết nêu trên như đính kèm.

Trân trọng.

 

160825 Cong bo Nghi quyet thanh lap Cong ty PTSC Labuan 1276 DVKT VP